ابراهیم اسکافی: September 2008 Archives

|

چند روز پیش دیدم که در وبلاگی با نام ایستاده با مشت یا چیزی شبیه به آن برخی از نوشته‌های این وبلاگ آمده است. عموماً هم نوشته‌هایی که به زنان مربوط می‌شود. به صاحب وبلاگ پیشنهاد کردم منبع را هم ذکر کند محض رضای خدا. اما اعتنایی نکردند و دست آخر در پای یکی از نوشته‌ها آوردند که منبع: یک سایت فیلترشده! گیرم که این سایت در برخی مناطق فیلتر شده باشد، اسم که دارد! آدرس هم که دارد! حضرات وبلاگ‌نویس منابع نوشته‌ها را هم بنویسید. نکنید این کارها را!

|

برای چندمین بار سعی کردم مقاله‌ی آقای مالجو را در بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در گفتگوی 49 بخوانم. اما آخرش هم درست منظور ایشان را نفهمیدم بین این اصطلاحات «فک‌شدگی» و «حک‌شدگی» دچار شک‌شدگی می‌شدم و رشته‌ی کلام از دستم در می‌رفت. ای کاش ایشان اصطلاحات آشناتر و ساده‌تری به کار می‌برد تا آدم‌های کم‌سوادتر هم دست کم با سه چهار بار خواندن چیزی دست‌گیرشان بشود.

|
گاهی اوقات انسان از نعمت‌هایی برخوردار است که خودش از آن خبر ندارد. یکی از این نعمت‌ها ندیدنِ تلویزیون است، خیلی هم فرقی نمی‌کند، داخلی، خارجی. دیدن بعضی چیزها در تلویزون واقعاً اعصابِ آهنین می‌خواهد. خوش‌بختانه این وضع به زودی عوض می‌شود و تا چند روز دیگر فاصله‌ی من و تلویزیون زیاد خواهد شد.

About this Archive

This page is a archive of recent entries written by ابراهیم اسکافی in September 2008.

ابراهیم اسکافی: August 2008 is the previous archive.

ابراهیم اسکافی: October 2008 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.