ابراهیم اسکافی: February 2010 Archives

|

متأسفانه مرتضی سیمیاری چند وقتی است که در بازداشت به سر می‌برد و در تلویزیون نیز گویا صحبت‌هایی کرده است. به نسبت کسانی دیگری که در تلویزیون حاضر به صحبت شدند، او حرف‌های نسبتاً سنجیده‌ای زده است. مرتضی از اعضای فعال انجمن اسلامی اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان بود که دو سال پیش به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درآمد. امیدوارم هرچه زودتر او دیگر آزاداندیشان دربند آزاد شوند و مشکلی برایشان پیش نیاید. گمان می‌کنم که فعلاً کاری از دست من برنمی‌آید، البته اگر دوستان ایشان دست به کار اقدامی برای حمایت از ایشان باشند، من قطعاً از آن حمایت خواهم کرد.
خبر خوبی که امروز شنیدم این بود که مطابق مصوبه وزارت علوم، رشته «زبان‌شناسی عمومی» باید در خدمت زبان فارسی باشد و در نتیجه زبان آموزش این رشته زبان فارسی است. بنابراین لازم نیست سر کلاس دانشجویان محترم روی خودشان فشار بیاورند و انگلیسی بلغور کنند.

About this Archive

This page is a archive of recent entries written by ابراهیم اسکافی in February 2010.

ابراهیم اسکافی: January 2010 is the previous archive.

ابراهیم اسکافی: March 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.