ابراهیم اسکافی: May 2010 Archives

|

یکی از دوستانی که قصد داشته است کتاب منطق را بخرد به جای آن که به غرفه پردیس دانش (راهرو 11 غرفه 23) برود به اشتباه به غرفه‌ی دیگری رفته است که با «شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب» شباهت اسمی دارد. از آن‌ها سراغ کتاب را گرفته است و آن‌ها توضیحات عجیبی به او داده‌اند این که آن کتاب تمام شده و دیگر منتشر نخواهد شد. خوشبختانه بعداً او را دیدم و متوجه شدم که اشتباهی سراع غرفه‌ی دیگری است. استقبال از کتاب اتفاقا بد نبوده است اما این که به این زودی تمام شود انتظار زیادی است.
درست است که صنف ناشران و کسانی که در حوزه کتاب کار می‌کنند خوش‌نام هستند و توقعات زیادی از آنان می‌رود اما برخی از افراد فعال در این حوزه هیچ تفاوتی با اصناف کاملاً بازاری ندارند. جالب است که همین ناشر برای مطلبی که در معرفی کتاب در خبرگزاری آفتاب منتشر شده بود تکذیبیه فرستاده است! از نظر مدیر این نشر که به تازگی به انتشار کتاب‌های پان‌ترک‌ها روی آورده است گویا تکذیب کردن صرفاً‌ مجالی است برای ابراز وجود، چه خبر مورد نظر درست باشد چه غلط و چه آن خبر به آن‌ها ارتباط داشته باشد و چه نداشته باشد. واقعیت آن بود که آن خبر کاملاً درست بود و هیچ نکته کذبی در آن نبود، ضمن این که ربطی هم به آن ناشر نداشت.

|

کتاب منطق از مجموعه قدم اول ب ه ترجمه من در نمایشگاه کتاب غرفه پردیس دانش عرضه شده است.
کتابهای شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب کلا در غرفه پردیس دانش ارائه شده اشت. از میان این کتاب‌ها «جمهوری‌خواهی» و «درباره دموکراسی» را توصیه می‌کنم اگر قبلاً نخوانده‌اید و به مسائل سیاسی و دموکراسی علاقه‌مندید حتماً بگیرید.

|

سایت مردمک که با شعار شهروندمداری کار می‌کند از انتشار نقدی که به مقاله شادی صدر و علی عبدی نوشته بودم خودداری کرد. در حوزه‌ی شهروندمداری این سایت احتمالاً من شهروند محسوب نمی‌شوم. ای کاش دست کم به این شهروند درجه چهار پاسخ می‌دادند که چرا آن یادداشت را منتشر نکردند؟
سرمقاله اقای قوچانی در مهرنامه هم جالب توجه است. آقای قوچانی هر بار که بازداشت می‌شود یک گام محافظه‌کارتر می‌شود. اوایل در کنار گنجی یادداشت می‌نوشت بعد از بازداشت از مریدان هاشمی شد. بعد کم‌کم مخالف
خاتمی و هوادار کروبی شد. حالا هم مخالف روشنفکران دینی شده است. فکر کنم اگر یکی دوبار دیگر بازداشت شود می‌تواند جای حسین شریعتمداری را بگیرد.
پی‌نوشت: سایت مردمک با کمی تأخیر یادداشت مرا منتشر کرد. خبرگزاری آفتاب هم در ستون از نگاه دیگران همان یادداشت را منتشر کرده است.

About this Archive

This page is a archive of recent entries written by ابراهیم اسکافی in May 2010.

ابراهیم اسکافی: April 2010 is the previous archive.

ابراهیم اسکافی: September 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.